www.eurosprawni.sprint.pl: Strona główna=>Prawo

PFON Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa
tel/fax: (0-22) 635-34-77
e-mail: biuro@pfon.org.pl
www.pfon.org.pl

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia osób niepełnosprawnych w Polsce. Zostało zarejestrowane w maju 2003 r. w Warszawie. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zostało założone przez cztery największe organizacje osób niepełnosprawnych, które reprezentują główne rodzaje niepełnosprawności, jakie występują w Polsce. Członkami-założycielami są: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo. Fakt ten pozostaje w zgodzie z zasadą reprezentatywności przyjętą przez European Disability Forum (Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych), zgodnie z którą co najmniej jedna organizacja reprezentująca osoby niepełnosprawne z tytułu: dysfunkcji narządu słuchu, dysfunkcji narządu ruchu, upośledzenia umysłowego lub dysfunkcji narządu wzroku, musi być członkiem Forum przez cały czas jego trwania. Właśnie realizując powyższą zasadę członkowie-założyciele postanowili powołać do życia Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, jak również zaprosić wszystkie organizacje zainteresowane członkostwem w PFON do zgłaszania swego akcesu w inicjatywie tworzenia wspólnej, jednolitej reprezentacji ruchu niepełnosprawnych w Polsce.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jest związkiem apolitycznym i prowadzi działalność o charakterze nie zarobkowym. Członkowie Forum zachowują pełną niezależność. PFON tworzą, na zasadzie dobrowolnej przynależności, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych występuje w sprawach wspólnych całemu środowisku niepełnosprawnych i nie rości sobie żadnych praw do przejmowania kompetencji członków ani innych organizacji pozarządowych.

Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ich równego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki ze wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogli oni żyć godnie i w pełni korzystać z przysługujących wszystkim praw człowieka.

Celami Forum są:
 1. tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację,
 2. wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne dotyczące decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin,
 3. zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami – z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich,
 4. umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi.

Jednym z podstawowych celów Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych jest dążenie do uzyskania statusu członka-obserwatora w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, a następnie do bycia pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

Powyższe cele mają być realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie współpracy członków Forum z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne oraz z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, występowanie w imieniu reprezentowanych osób niepełnosprawnych, zrzeszonych w stowarzyszeniach będących członkami Forum, w zakresie spraw wspólnych wobec władz krajowych i europejskich, jak również wobec innych organizacji pozarządowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, ustalanie i prowadzenie wspólnej polityki, świadczenie pomocy informacyjnej, szkoleniowej i organizacyjnej wśród członków Forum oraz wśród innych organizacji o zbliżonych celach, prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej, propagandowej i informacyjnej, w zakresie wynikającym z misji i celów Forum, konsolidowanie działań, których celem jest realizacja praw osób niepełnosprawnych określonych w Konstytucji RP i w dokumentach ustalających standardy krajowe i międzynarodowe. Ponadto Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych będzie wspierało działania podejmowane przez swoich członków.

Władze Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych tworzą trzy kluczowe organy: Kongres, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą organizacji jest Kongres, który składa się z delegatów, którzy są przedstawicielami stowarzyszeń i związków stowarzyszeń będących członkami Forum. W związku z tym, że Kongres zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, w czasie kiedy nie obraduje, najwyższą władzą Forum pozostaje Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim reprezentowanie Forum wobec władz rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz władz i organizacji międzynarodowych, kierowanie działalnością organizacji. Natomiast organem kontrolnym pozostaje Komisja Rewizyjna, która przede wszystkim kontroluje działalność statutową i finansową Forum, opiniuje roczne sprawozdania finansowe, itp.

W dniu 19 stycznia 2004 roku w Konstancinie odbył się Pierwszy Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Na Kongresie dokonano wyboru pierwszych władz PFON. W wyniku wyborów do Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych weszli:
 • Prezes PFON – Krystyna Mrugalska, reprezentująca osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Wiceprezes PFON – Andrzej Szałach, reprezentujący niepełnosprawność ruchową;
 • Wiceprezes PFON – Bogdan Szczepankowski, reprezentujący niepełnosprawność słuchową;
 • Sekretarz PFON – Anna Rozborska, reprezentująca niepełnosprawność wzrokową;
 • Skarbnik PFON – Dariusz Majorek, reprezentujący niepełnosprawność wzrokową.

Komisję Rewizyjną Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych tworzą:

 • Barbara Jaskierska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PFON, reprezentująca osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Maria Ferdynus, reprezentująca niepełnosprawność wzrokową;
 • Małgorzata Koter-Mórgowska, reprezentująca niepełnosprawność ruchową;
 • Zofia Pakuła, reprezentująca osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Krzysztof Kowal, reprezentujący niepełnosprawność słuchową.

Członkowie-założyciele Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych:

Polski Związek Głuchych
Organizacja istniejąca od 1946 r., obejmuje swoją działalnością około 100 tys. niesłyszących i mających problemy ze słuchem członków i podopiecznych. PZG prowadzi około 120 ośrodków rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

Polski Związek Niewidomych
Jest to organizacja działająca w obecnej formie od 1951 r. Zrzesza około 80 tys. osób niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski. Działa poprzez 16 wojewódzkich oddziałów i około 380 lokalnych kół. Prowadzi własne ośrodki rehabilitacyjne i lecznicze.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Stowarzyszenie zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Zostało zarejestrowane w 1991 r. i jest kontynuacją zorganizowanych rodziców istniejących przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1963 r. Na terenie całego kraju działalność prowadzi 150 kół terenowych, które prowadzą 280 różnego rodzaju placówek dla ok. 17 tys. osób. Okazjonalnie organizuje imprezy, turnusy i inne formy dla 60 tys. osób.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Powstała w 1999 r. Zrzesza następujące organizacje:
 • Związek Inwalidów Narządu Ruchu „BESKIDY”
 • Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych
 • Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMETEUSZ”
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE”
 • Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – Region Lubelski
 • Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Warmińsko-Mazurski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
 • Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków,
 • Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen
 • Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Tarnowski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu