Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

XXXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP 2021 – streszczenia

Prelekcje

„Life Design Counseling” – refleksje poradoznawcy

W prezentowanym wykładzie nakreślę krótko podstawy teoretyczne „Life Design Counseling” (Poradnictwo w konstruowaniu życia) oraz wskażę jego wymiar praktyczny. Omówię scenariusz prowadzenia wywiadu narracyjnego The Career Story Interview wg Marka Savickasa i podzielę się refleksjami związanymi ze stosowaniem tej metody, która służy głównie uwolnieniu potencjału klienta i jego samopoznaniu. Osoba radząca się może być określona w takim modelu poradnictwa jako homo consultans wg Alicji Kargulowej, ponieważ refleksyjnie konstruuje i rekonstruuje własną karierę zawodową oraz bierze odpowiedzialność za planowanie swojego życia.

„O wzajemnych relacjach między poradoznawstem a praktyką doradczą”

Celem wystąpienia jest wskazanie relacji między współczesnymi koncepcjami poradoznawczymi a praktyką doradczą. Omówione zostaną wybrane nurty teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyk w obszarze diagnostyki i metodyki doradczej. Wskazane zostaną także przemiany celów ofert doradczych i główne wątki w dyskusjach na temat relacji między celami doradztwa zawodowego a potrzebami rynku pracy.

„Filozoficzne przesłanki współczesnego doradztwa zawodowego”

Podczas wykładu omówione zostaną idee starożytnej filozofii humanistycznej, koncentrujące się na kluczowym zagadnieniu odkrywania i poznawania siebie w trakcie dialogicznego procesu. Sokratejską metodę majeutyczną /położniczą/ można odnieść do współczesnego modelu doradczego w ujęciu coachingowym jako towarzyszenia klientowi w drodze do świadomości siebie i swoich zasobów, w konstruowaniu i modyfikowaniu własnego, wieloaspektowego „projektu” życia. Refleksja nad przypadkowością naszego istnienia pojawiła się także w starożytności; pytanie: czy w przyrodzie mamy do czynienia z uporządkowaniem, przyczynowością, celowością zdarzeń czy z ich przypadkowością i nieprzewidywalnością jest ciągle obecne w naszym myśleniu. Doświadczanie przypadkowości, kojarzone z przygodnością i skończonością rzeczywistości w której żyjemy jest często analizowane na wielu płaszczyznach poznawczych, także przez doradców zawodowych. Namysł nad zmiennością rzeczywistości, wynikający z wariabilistycznej koncepcji heraklitejskiej posłuży jako tło refleksji nad obecnymi wyzwaniami „turbulentnych” czasów, także w kontekście roli współczesnego doradcy zawodowego. „Dotykane” w trakcie wykładu idee i koncepcie pokażą wędrówkę myśli filozoficznej od źródeł do chwili obecnej  i inspiracje, z jakich czerpie doradztwo zawodowe w wymiarze praktycznym.

„Doradztwo zawodowe w modelu popytowym”

Celem wystąpienia jest przybliżenie modelu popytowego doradztwa  jako poradnictwa zorientowane na realizację potrzeb kompetencyjnych pracodawców w odróżnieniu od psychologizującego, afirmującego i akceptującego poradnictwa podażowego kariery zorientowanego na marzeniach, aspiracjach i zainteresowaniach młodych ludzi. Model popytowy w centrum zainteresowania stawia środowisko pracy oraz pracodawcę, wokół którego orientowane są dalsze interwencje edukacyjne i doradcze kierowane do uczniów rozumianych jako kandydatów do pracy. W takim ujęciu doradca zawodowy staje się doradcą zawodu znającym konkretne środowiska pracy, czynności i zadania zawodowe poszczególnych stanowisk pracy oraz ściśle współpracuje w tym zakresie z pracodawcami.

„Wokół terapii schematów – relacje w pracy doradcy zawodowego”

Doradco, czy doświadczyłeś, że: osoba radząca się oczekiwała od Ciebie podjęcia za siebie decyzji bądź odrzucała wszelkie komplementy? Może zdarzyło Ci się być surowym w kontekście niepowodzeń, przedkładać swoje dobro nad dobro innych lub dawać z siebie więcej, np. gdy klienci wciąż nie wiedzieli jaką drogę obrać? Być może to były takie sytuacje, w których – zarówno u klienta jak i doradcy – doszły do głosu pewne potrzeby uruchamiające dane schematy działania. Czym są wspomniane schematy? Skąd się wywodzą? Jakie znaczenie mają w relacji doradczej? Co może się zdarzyć, gdy spotkają się dwa schematy? O tym oraz o koncepcji terapii schematów opowiemy podczas spotkania.

„Wyzwania „po”pandemiczne a dydaktyka. Wykorzystanie w narzędzi opartych o postulaty neurodydaktyczne. Profil BrainCore wspierający ucznia w rozwoju i nauce.”

Od pokolenia Z, przez Igen, Alfa po Q(uarantine)- ostatnie lata przynoszą większe zmiany niż kiedyś. Uczniowie, doradcy, nauczyciele a także pracownicy i pracodawcy doświadczają wyzwań, poszukują rozwiązań, ale dostrzegają, że nie zawsze są w stanie spójnie odpowiedzieć na trudności i możliwości czasów współczesnych. Wystąpienie opisze krótko, co dotychczas badaczom udało się opisać, ale także pokaże na przykładzie szwajcarskiego testu BrainCore jak odpowiadając na potrzeby mózgu, umysłu możemy zbliżyć się do rozwiązania zagadki.

Postmodernizacja doradztwa zawodowego w Afryce (Południowej) w celu wzmocnienia „najlepszych praktyk”
Jakie są główne podejścia do doradztwa zawodowego w kontekście Globalnego Południa (np. Afryka (Południowa)? Czy istnieje potrzeba innowacji lub postmodernizacji doradztwa zawodowego (i dlaczego)? Co uważasz za „najlepszą praktykę” w doradztwie zawodowym i dlaczego?  W jaki sposób możemy wywołać, a następnie zintegrować historie i wyniki ludzi? Skąd możemy mieć pewność, że „nowe” podejście sprawdzi się w kontekście Globalnej Północy i Globalnego Południa?

„Empowering students build employability confidence with Microsoft Career Coach”

Wielu studentom brakuje dziś pewności siebie w uzyskaniu pracy po ukończeniu studiów. Jednak badania pokazują, że studenci niedostatecznie korzystają z usług kariery w kampusie, mimo że obawiają się o swoją przyszłą karierę.   W tym nowym post pandemicznym świecie uczenia się hybrydowego tym bardziej konieczne staje się zrozumienie unikalnych aspiracji każdego ucznia i zapewnienie im dostosowanego poradnictwa zawodowego.  Z przyjemnością prezentuję i demonstruję Career Coach, aplikację Microsoft Teams obsługiwaną przez LinkedIn, która zapewnia spersonalizowane doradztwo zawodowe dla studentów. Pomaga im poruszać się po ich drodze zawodowej, umożliwiając im odkrywanie ścieżki kariery, rozwijanie umiejętności w świecie rzeczywistym i budowanie sieci w jednym miejscu. Dzięki połączonym możliwościom Microsoft i LinkedIn instytucje mogą tworzyć zaangażowanie studentów za pomocą zasobów kariery od pierwszego roku.

Hope-Action Theory in Action

Dr Norman Amundson i Andrei Fruhling przedstawią podsumowanie teorii Hope-Action, podkreślając niektóre z interwencji, które zostały wykorzystane w badaniach i praktyce tej teorii. W tej prezentacji będzie element empiryczny, a uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć działań, które można łatwo wdrożyć jako sposób na rozpoczęcie zwiększania poczucia nadziei klientów. Interwencje mają szeroki zakres zastosowań i mogą być wykorzystywane u wielu różnych klientów, od indywidualnego wsparcia po pracę grupową.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Warsztaty

„Technika Q-sort i inne techniki pracy na przekonaniach na grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego”

Celem warsztatu jest rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania i wykorzystania rozwiązań metodycznych ukierunkowanych na wzmacnianie refleksyjności i krytycznego myślenia. Omówione zostaną zasady wykorzystania techniki Q-sort oraz wskazane możliwości wykorzystywania Q-setów w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas warsztatu przećwiczymy także wybrane techniki umożliwiające rozpoznawanie przekonań uczniów na temat kariery, rynku pracy, roli edukacji w projektach karierowych.

„Zarys koncepcji konstrukcji kariery Marka Savickasa w mikronarracjach”

W czasie warsztatu krótko przedstawię zarys koncepcji konstrukcji kariery Marka Savickasa,
a następnie poproszę, żeby uczestnicy warsztatu czytając trzy historie o karierze koncentrowali się zarówno na ważnych wydarzeniach życiowych osób radzących się, na powtarzających się epizodach, jak również na samodefiniujących się momentach, na zmieniających życie doświadczeniach oraz charakteryzujących życie wspomnieniach, które stają się swoistymi tematami życia i świadczą o wyjątkowości narratorów. W czasie dyskusji chciałabym również, by uczestnicy odnieśli się do formatu wywiadu narracyjnego zaproponowanego przez Marka Savickasa – w jakim stopniu mikronarracje będące odpowiedzią na postawione pytania odnoszą się do trzech ról: Aktora, Agenta, Autora?
Czy może inne formy stymulacji skuteczniej zachęciłyby do konstruowania opowieści z perspektywy tych trzech ról.

„Wizualny narzędziownik doradcy – wykorzystanie projekcji i metod kreatywnych w pracy z klientem”

Obraz, rysunek i metafora  to narzędzia pomagające odkryć to, co często trudno dostępne świadomości klienta. Wzbogacając sesje doradcze o metody wizualne i kreatywne,  mamy szansę zwiększyć zaangażowanie klienta, uzyskać holistyczny obraz jego sytuacji oraz pomóc mu w  aktywnym konstruowaniu kariery. Warsztat ma na celu poszerzyć wiedzę i umiejętności doradców w zakresie praktycznego wykorzystywania różnorodnych narzędzi wizualnych w pracy z klientem.

„Nowa ziemia – wzbogacenie warsztatu doradcy zawodowego o scenariusz zajęć grupowych  z elementami grywalizacji i storytellingu”
Nowa ziemia – stwórz opowieść o swoim życiu i zgarnij najlepsze miejsce na planecie. Zapraszamy na zajęcia z elementami grywalizacji i storytellingu. Zobaczysz, jak poprowadzić zajęcia grupowe, podczas których uczestnicy będą budować nową cywilizację z użyciem Kart wyboru PROFESKI. Efektem poprowadzenia takiego warsztatu jest samopoznanie uczestników w obszarze cech, umiejętności oraz wartości, a także odkrywanie świata zawodów i specjalności. Warsztat można wykorzystać 1:1 do pracy z uczniami szkół różnych szczebli edukacji.