Konferencja „MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI”

Konferencja „MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI”

II KONFERENCJA dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracodawców i doradców zawodowych oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego.

MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI – INTEGRACJA ŚRODOWISKA NA RZECZ WSPÓŁPRACY EDUKACJI ZAWODOWEJ Z RYNKIEM PRACY

Konferencję Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Radomia

Organizator: Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” w Radomiu

Partner merytoryczny: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom

Partner: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Data: 21 LISTOPADA 2019 R

Miejsce Konferencji: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, Radom, Aula

Wspólnie stwórzmy przestrzeń do MYŚLENIA POZA SCHEMATAMI i dyskusji na temat przyszłości, edukacji zawodowej, ludzi młodych wchodzących na rynek pracy, potrzeb i oczekiwań pracodawców, działań podejmowanych przez samorząd, współpracy na rzecz jakości kształcenia zawodowego i jego promocji, roli szkoły, nauczycieli i doradców zawodowych.

CELE główne konferencji:

  1. Wymiana informacji o nowych rozwiązaniach systemowych i projektach dotyczących kwalifikacji, kompetencji i zawodów.
  2. Dyskusja o wyzwaniach, szansach i celach rozwojowych, a także ograniczeniach szkolnictwa branżowego.
  3. Wzmacnianie współpracy i szukanie nowych jej obszarów, między szkołą, pracodawcami, a samorządem.
  4. Miejsce szkolnictwa branżowego w strategii rozwoju Radomia.

CELE szczegółowe konferencji:

  • Szukanie obszarów współpracy między placówkami szkolnictwa branżowego, a pracodawcami.
  • Wpływ i znaczenie działań podejmowanych przez samorząd terytorialny na kierunki rozwoju szkół kształcących w zawodach.
  • Skuteczna korelacja między zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców, a ofertą edukacyjną i możliwościami szkół – dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki.

Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się z jednej strony problematyką szkolnictwa zawodowego z drugiej zaś kwestią rozwoju lokalnego rynku pracy oraz przygotowania młodych ludzi do wejścia na ten rynek. Jesteśmy przekonani, że twórczy dialog między pracodawcami, samorządem, środowiskiem oświatowym oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju i jakości kształcenia zawodowego jest podstawowym warunkiem pozytywnych zmian w obszarze szkolnictwa branżowego.

Zapraszamy do wysłuchania inspirujących wystąpień 12 Prelegentów oraz dyskusji 11 Panelistów. Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI znajdą Państwo na stronie www.ckd-edukacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.